GAMISPORT: sport zľavavýpredaj %obuv adidasadidas obchod obuv nikeobuv Nike Reebok

Obchodné podmienky

DOPRAVA a ceny poštovného

Spôsob dopravy do 150 € nad 150 €
balík GLS - dobierka 6,- € Zadarmo
balík GLS - prevod na účet 4,- € Zadarmo
Osobny odber Zadarmo Zadarmo
Osobný odber - Bratislava 2,2€ Zadarmo


U GLS triedy je doba doručení 1-2 dny (po expedici objednávky)

Pri platení tovaru ponúkame niekoľko variant, z nich si možete vybrať tú, ktorá Vám najviac vyhovuje,nech už si zvolíte formu platby jakúkoľvek, vždy budete platiť rovnako!

Dobierkou
Tovar možete samozrejme zaplatiť až pri dodaní tovaru na dobierku.

Prevodom z účtu
Tovar zaplatíte pred zaslaním na základe údajov, ktoré Vám zašleme na Vámi zadaný kontakt.

V hotovosti
Pri prevzatí tovaru priamo v našej predajni na ulici Koperníkova v Třinci (ČR), blízko hranic se SK.

 

Obchodné podmienky v kocke

  • Minimálna hodnota vašej objednávky musí činiť 10 Eur bez nákladov na doručenie.
  • Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru po dobu 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak.
  • Pri prevzatí balíka vždy skontrolujte jeho neporušenosť.
  • V prípade zistenia poruchy treba chybný tovar zaslať späť okamžite.
  • Od kúpnej zmluvy môžete podľa zákonníka odstúpiť do 14 dní.

MOŽNOSTI OBJEDNÁVKY

  • Nákupný košík
  • E-mailom

Každá objednávka bude mailem overená. V prípadě vyjmečné nedostupnosti zboží Vás budeme telefonicky kontaktovat.

Veškeré ceny uvedené na internetovom obchode Gamisport.sk sú konečné, včetne DPH a okrem poštovného(prípadne dopravného)k nim už nie sú pripočítané žiadne ďaľšie poplatky ako balné,poistné atd.

Od objednávky vo výši 150 € zákazník naviac neplatí žiadne poštovné (dopravné)!

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK A OBCHODNÉ PODMIENKY  

Ako postupovať pri reklamácii?

V prípade zistenia problému či závady na zakúpenom tovaru nás kontaktujte a popíšte problém, ktorý s tovarom máte. Servis Vám poskytne úplné a odborné informácie, poradia Vám, či je možné vadu odstrániť svojpomocne alebo je nutné začať reklamačné konanie.

V prípade zistenia poruchy treba chybný tovar zaslať okamžite, nemožno ho ďalej používať. Zistená závada takto môže dopomáhať k vytvoreniu ďalšej pridružených porúch. V takomto prípade je reklamácia zamietnutá.

V prípade objemného tovaru ponúkajú niektoré servisy výjazd svojho technika priamo k Vám (v prípade oprávnenej reklamácie neplatíte žiadne poplatky ani dopravné), u malého tovaru je nutné doručiť tovar do servisu osobne, kuriérom alebo poštou. S vykonaním oprávnenej reklamácie nie sú spojené žiadne poplatky.

Adresa pre zasielanie reklamácií:

Marco Logistic s.r.o.
Gamisport.CZ
Hviezdoslavova 68

Žilina 010 01
Tel.: +420 558 326 246


Ak posielate tovar k reklamácii je nutné doložiť k zásielke tieto dokumenty:

  • faktúra / daňový doklad (kópia)
  • riadne vyplnený reklamačný list (dôležitý je podrobný popis závady)

Lehota na vybavenie reklamácie
V prípade, že ste spotrebiteľ, reklamácia bude vybavená v 30 dňovej lehote.

Vrátenie peňazí poštovou poukážkou nie je bohužiaľ možné.

§ 561 "(1) Ak možno záväzok splniť viacerými spôsobmi, má právo voľby dlžník, ak nebolo dohodnuté inak. Od vykonanej voľby však nemožno odstúpiť."

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:


Pri mechanickom poškodení vzniknutým neopatrnou manipuláciou.
Opotrebenie výrobku a jeho častí, spôsobené ich bežným používaním.
Vypršala u reklamovaného tovaru záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie.
Neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
Tovar bol poškodený živlami.
Tovar bol poškodený nevhodne zvolenou, alebo zanedbanou údržbou.

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej tiež OP) platí pre nákup v internetovom obchode www.gamisport.cz (ďalej tiež internetový obchod). Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je prevádzkovateľ internetového obchodu GAMIsport-jeans s.r.o., so sídlom Kopernikova 1158, 739 61, Třinec; IČO: 28643453, Evidujúci úrad: Mestský úrad Třinec, na jednej strane a na strane druhej kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom. A zákonom o ochrane spotrebiteľa. Ak je zmluvnou stranou iný subjekt, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, Všetko v znení noviel.

II. Základné pojmy

Spotrebiteľská zmluva: Je kúpna zmluva, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ. Dodávateľ: je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby. Kupujúci / Spotrebiteľ: Je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, alebo osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami. Kupujúci / nie Spotrebiteľ: Je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Internetový obchod: Elektronický obchod či iný objednávkový systém prevádzkovaný na internete podnikateľom, ktorý je v pozícii dodávateľa, ktorý ponúka tovar alebo služby kupujúcim. Kúpna zmluva: objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

III. Informácie o uzavretej zmluve a obchodných podmienkach

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, možno zmluvu uzavrieť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach nášho internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

IV. Cena tovaru a platba

Všetky ceny tovaru a služieb v internetovom obchode sú uvedené vrátane DPH. S celkovou cenou tovaru (vrátane balného, nákladov na dopravu a uplatnených zliav) je kupujúci oboznámený ešte pred záväzným objednaním. Predávajúci si vyhradzuje možnosť zmeny ceny tovaru, a to bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Táto zmena ceny však nemá vplyv na už uzatvorené objednávky. Spôsob platby za tovar si kupujúci zvolí v priebehu vybavovania objednávky, kde má k dispozícii nasledujúce možnosti: a) V hotovosti pri prevzatí tovaru, b) prevodom náš účet, c) na dobierku. Upozorňujeme kupujúci, že pri platení prevodom sa tovar považuje za zaplatené v momente pripísania celkovej ceny na účet predávajúceho. Cena tovaru je platná po celú dobu ako sú prevádzkovateľom vystavené ceny novej.

V. Doba dodania tovaru, spôsob a kontrola dopravy

Doba potrebná na expedíciu tovaru, teda doba potrebná na odovzdanie tovaru dopravcovi, je vždy uvedená pri popise tovaru a priemerne sa pohybuje medzi 3 -14 dni od potvrdenia a zaplatení objednávky. Celková doba doručenia tovaru tiež závisí na zvolenom spôsobe dopravy. Tovar je doručený na adresu uvedenú a potvrdené v objednávke. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať. V prípade, že tak neurobí, bude na ňom predávajúci požadovať nahradenie nákladov spojených s prepravou. Prípadné opätovné zaslanie objednávky sa rieši telefonický či iným vhodným kontaktom s predajcom. Objednaný tovar je vždy doručený s daňovým dokladom a faktúrou, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Kupujúci / nie spotrebiteľ je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť ihneď po prevzatí a bez zbytočných odkladov informovať predávajúceho o prípadných závadách. Podpisom prepravného listu kupujúci potvrdzuje vonkajšie nepoškodenosť zásielky pri dodaní. Vonkajšie nepoškodenosť zásielky pri prevzatí je predpokladom nepoškodenia veci pri preprave. Kupujúci / Spotrebiteľ nie je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí, ale v jeho vlastnom záujme je mu táto prehliadka odporúčaná, pretože tak môže predísť prípadným komplikáciám pri uplatnení reklamácie tovaru poškodeného prepravou. Svoje výhrady k dodanému tovaru môže kupujúci uviesť do prepravného dokladu. Spotrebiteľ môže tiež odmietnuť prevzatie poškodenej zásielky a uviesť túto skutočnosť do prepravného dokladu.

VI. Záručné podmienky

Ak nie je v záručnom liste uvedená dlhšia záručná doba, vzťahuje sa na tovar záruka 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe začína plynúť nová záruka. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. V prípade, že sa kupujúci rozhodne uplatniť reklamáciu, tak kontaktuje reklamačné oddelenie, ktorého kontakt je dostupný v internetovom obchode predávajúceho. Spotrebiteľ pri uplatnení záruky má: a) ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to vzhľadom k povahe vady neúmerné. Nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, b) ak ide o vadu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, c) ak ide o vady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, g) ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Predávajúci rozhodne o reklamácii bezodkladne, v zložitejších prípadoch do 3 dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na vykonanie odborného posúdenia reklamovanej vady. Najneskôr bude reklamácia vybavená do 15 dní, a to vrátane odstránenia vady. Túto lehotu možno po dohode so spotrebiteľom predĺžiť. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú vadu, a teda môže nárokovať odstúpenie od zmluvy. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje. A ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci spotrebiteľ právo na úhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpenie.

VII. Odstúpenie od zmluvy

Ako postupovať pri reklamácia? Spotrebiteľ má v súlade s ustanovením § 53 ods 7 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne je povinný dodať predajcovi najlepšie písomné odstúpenie od zmluvy a odovzdať nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, najlepšie v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom, a to všetko v uvedenej lehote (odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr v posledný deň 7denné lehoty). Nie je vylúčená možnosť zaslania vráteného tovaru až po samotnom odstúpenia od zmluvy av tomto prípade predávajúci požaduje, aby reklamovaný tovar bol zaslaný bezodkladne. Predávajúci, po obdržaní reklamovaného tovaru, vráti spotrebiteľovi späť zodpovedajúcu sumu, a to najdlhšie do 15 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy - len bankovým prevodom, podľa všeobecného ustanovenia občianskeho zákonníka: § 561 "(1) Ak možno záväzok splniť viacerými spôsobmi, má právo voľby dlžník, ak nebolo dohodnuté inak. Od vykonanej voľby však nemožno odstúpiť." Predávajúci je oprávnený vrátenú sumu ponížiť o prípadne skutočne vynaložené náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s vrátením tovaru. V takom prípade takéto skutočne vynaložené náklady je schopný spotrebiteľovi doložiť. Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť podľa § 53 odseku 8 Občianskeho zákonníka od kúpnej zmluvy: a) na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 7 dní od prevzatia plnenia, b) na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa, c) na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, d) na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, e) na dodávku novín, periodík a časopisov, f) spočívajúcich v hre alebo lotérii. Ak bola znížená hodnota tovaru (došlo k čiastočnému spotrebovaní alebo opotrebovanie tovaru, tovar nie je kompletný, alebo bolo poškodené - teda došlo k bezdôvodnému obohateniu, prípadne bola spôsobená škoda), je kupujúci povinný chýbajúce hodnotu nahradiť v peniazoch - v praxi sa tak deje formou započítania na predávajúcim vrátenú kúpnu cenu, ktorá je teda kupujúcemu vyplatená v zníženej hodnote. Predávajúci zdôrazňuje, že 7denné lehota umožňujúce odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje iba na kupujúceho spotrebiteľa, ako je definovaný v II. Časti Obchodných podmienok a žiadnom prípade sa nevzťahuje na Kupujúceho / nie Spotrebiteľa.

VIII. Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä znamená, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávané reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

IX. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu je registrovaným správcom osobných údajov. Osobné údaje (najmä meno, priezvisko a adresa) zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov. V znení neskorších dodatkov a predpisov. Všetky údaje získané od zákazníkov sú používané výhradne pre vnútornú potrebu obchodu (za účelom úspešného plnenia zmluvy) a nie sú poskytované tretím osobám, ani nebudú využité na reklamné účely obchodu. Výnimku predstavujú externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Spotrebiteľ uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databáze po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Tieto obchodné podmienky boli konzultované SOS - Združením obrany spotrebiteľov, os (Www.spotrebitele.info).

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

Pri mechanickom poškodení vzniknutým neopatrnou manipuláciou. Opotrebenie výrobku a jeho častí, spôsobené ich bežným používaním. Vypršala u reklamovaného tovaru záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie. Neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar. Tovar bol poškodený živlami. Tovar bol poškodený nevhodne zvolenou, alebo zanedbanou údržbou. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení a dodaní tovaru, ktorého vady sú reklamované a tiež sprievodný list s popisom reklamácie. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo ďalších otázok prosím kontaktujte firmu Gamisport na uvedených kontaktoch.


Online riešenie sporov

S platnosťou od 15. februára 2016 zriadila Európska komisia platformu pre mimosúdne riešenie sporov, ktorá umožňuje spotrebiteľom riešiť spory týkajúce sa ich online objednávok bez nutnosti súdneho procesu. Tento proces riešenia sporov je k dispozícii na nasledujúcom externom odkaze: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Bohužel nejsme povinni a nemůžeme se řešení sporů alternativní (mimosoudní) cestou zúčastnit. Ohledně reklamací nás prosím kontaktujte na následující emailové adrese: info@spydershop.sk

PREVÁDZKAR E-SHOPU

 

GAMIsport-jeans s.r.o.
Koperníkova 1158
73994 Třinec

IČO: 28643453

DIČ: CZ28643453

Číslo účtu:
20293189/6500


Kontakt

SPYDERSHOP
Koperníkova 1158
739 61
Třinec

telefon: +420 558 988 147
mobil: +420 604 700 210
email: info@spydershop.sk

GoPay Logo